Schenken en nalaten

Op deze pagina

Om ons werk ook in de toekomst te blijven uitvoeren, zijn schenkingsovereenkomsten en nalatenschappen erg belangrijk voor ons. Dankzij deze opbrengsten zorgen wij ervoor dat onze zorgprogramma’s voortgang krijgen.

Belastingvrij schenken

Vanaf 2014 is het belastingsysteem voor het doen van giften gewijzigd. Dit systeem maakt onderscheid tussen periodieke giften en gewone giften. Gewone giften zijn vanaf een bepaalde drempel aftrekbaar, terwijl de periodieke giften in zijn geheel aftrekbaar zijn van uw belastbaar inkomen. In 2014 zijn de regels voor deze periodieke giften veranderd. Voorheen moest u deze gift vast laten leggen in een notariële akte. Vanaf 2014 is een onderhandse overeenkomst voldoende.

Download schenkingsovereenkomst

Uzelf en Gevangenenzorg Nederland als ontvanger van de gift dienen een exemplaar van dit formulier in bezit te hebben en te bewaren. De Belastingdienst hoeft hiervan dus geen exemplaar te ontvangen, maar kan dit wel opvragen. Als u voor minimaal 5 jaar een bepaald bedrag aan Gevangenenzorg Nederland schenkt is deze gift alle 5 de jaren volledig aftrekbaar in box 1, dus van uw arbeidsinkomen.

Wanneer u deze gift aan Gevangenenzorg Nederland overmaakt is het goed om te weten dat Gevangenenzorg Nederland de ANBI status heeft en dus voldoet aan alle voorwaarden voor fiscale aftrek.

Testament

Het is belangrijk om een testament op te stellen. Wanneer u dit niet doet, vindt er namelijk een verdeling van uw nalatenschap plaats volgens de wet: het versterferfrecht. Hierin is bepaald dat uw bloedverwanten alles erven. Dit gaat terug tot in de vierde graad. Misschien staat een vriend of een goed doel wel dichter bij u dan een verre neef of nicht. Hebt u geen erfgenamen, dan vervalt uw nalatenschap aan de Staat der Nederlanden. Dit is voor veel mensen een vervelend idee en daarom is er de mogelijkheid een testament op te stellen.

Legaat
Een legaat wordt opgemaakt in overleg met de notaris. In uw testament wordt dan bepaald welk bedrag of voorwerp aan één of meerdere personen of een instelling (bijvoorbeeld Gevangenenzorg Nederland) wordt nagelaten.

Erfstelling
Bij een erfstelling bepaalt u in uw testament wie of welke organisaties erfgenaam van uw nalatenschap wordt. Dat kunnen één of meerdere personen of goede doelen (zoals Gevangenenzorg Nederland) zijn. Meerdere erfgenamen hoeven niet allemaal in gelijke mate te erven: u bepaalt zelf welk percentage van uw nalatenschap u schenkt aan uw erfgenamen.

Contact

Wilt u meer informatie over nalatenschappen en Gevangenenzorg Nederland? Neem dan contact op.